Kundcase – Polystar

hand_mobil_993x378

Polystar och resan mot ett system

Att verka i en mycket konkurrensutsatt bransch kräver ordning och reda i alla delar av en verksamhet. Erik Sandström, Senior System Specialist på Polystar, håller koll på och ansvarar för de specialsystem företaget behöver för sina affärer och erbjudanden.  Ett av systemen är VisionFlow som ger Polystar en tydlig bild över offerter, leveransprojekt, utveckling och support.

Polystar är ett svenskt högteknologiskt företag som verkar globalt. Erik Sandström berättar närmare. "Vi har många olika tjänster såklart men sammanfattat fokuserar en stor del av erbjudandet på att samla in data från näten och tillhandahålla verktyg för analys av nätverksinformation samt en annan del som handlar om att testa operatörernas nät. Och vi jobbar med all typ av telefoni; fast, mobilt och IP."

Nytt supportsystem

2009 tog Polystar beslut om att införa ett nytt supportsystem. Bakgrunden var en ohållbar situation med dåvarande system. Det var tungarbetat, krångligt att integrera med andra system och det var svårt att få till bra rapporter och underlag. Supportavdelningen saknade länkningen mellan supportärenden, utveckling och projekt. Det stora behovet av ett smart ärendehanteringssystem med bra uppföljning och stöd för projektstyrning ledde de till VisionFlow. 

Ett system

"Idag arbetar i princip alla anställda i VisionFlow. Vi började arbeta i systemet i supporten och har hela tiden sett potentialen och utökat vårt användande till andra avdelningar i företaget."

Alla Polystars offerter hanteras i VisionFlow. När en offert har blivit godkänd skapas ett leveransprojekt baserat på offertens innehåll. Den tydliga röda tråden fortsätter med de kundönskemål som eventuellt dyker upp efter leverans. De länkas med kundens leveransprojekt och länkningen finns kvar även om önskemålet hamnar hos utvecklingsteamet.

Polystar erbjuder också sina kunder en supportportal i VisionFlow, Customer Access Portal, där kunden kan se sina ärenden, logga ärenden och kommunicera med supportavdelningen.

"Spårbarheten i VisionFlow är väldigt bra, vi får en tydlig och detaljerad bild över hur kundflödena hänger ihop från offert till leveransprojekt och utveckling. Det är viktigt att ha den informationen när vi skall supportera kunden. All tidsrapportering registreras också i systemet och vi kan därmed analysera projekt- och kundlönsamhet, se på resursfördelning plus att HR får riktiga underlag inför löneutbetalningarna. Vi får en pålitlig finansiell kontroll som vi är fullt beroende av. Systemet är högst kritiskt för vår verksamhet." 

polystar